Ekonomikos įvairinimo strategija


Pasirinkti šį prioritetą VVG paskatino supratimas, kad investicinės priemonės gali būti mažai veiksmingos kaimo plėtrai, jeigu kartu ekonomikos įvairinimo strategija vykdoma gyventojų aktyvinimo, jų socialinės ir ekonominės saviraiškos plėtojimo, pilietiškumo ir bendruomeniškumo stiprinimo veikla. Šie siekiai tiesiogiai susiję su tradicijų puoselėjimu, kaimo paveldo išsaugojimu.

VVG sprendimas paremti kaimo organizacijų inicijuojamą visai bendruomenei svarbią veiklą nukreiptas į bendruomeniškumo skatinimą, partnerystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos plėtojimą, bendruomenės integracijos stiprinimą. Šiuo prioritetu taip pat siekiama įvairinti kaimo ekonomiką, didinant kaimo gyventojų verslumą, sudarant didesnes galimybes vystyti tradicinius ir kitus smulkius kaimo verslus, kuriant verslui palankią aplinką, paremiant kaimo verslo projektus.

Prioritetas nukreiptas gerinti gyvenimo kokybę kaime, jį įgyvendinančios priemonės kurs žmonių aktyvumą ir saviraišką skatinančią socialinę aplinką kaime, prisidės prie kaimo ekonomikos įvairinimo.

ekonomikos įvairinimo strategija

Bendrasis prioriteto tikslas — aktyvinti kaimo gyventojus ir skatinti vietos iniciatyvas, įvairinti kaimo ekonomiką.

Telkti kaimo gyventojus, stiprinti partnerystę ir bendradarbiavimą. Aktyvinti socialiai pažeidžiamas kaimo gyventojų grupes, didinti jų integraciją į vietos bendruomenę.

1. Bearish Gartley Trading Harmonic Patterns Currency Stok

Kurti verslui palankią aplinką, skatinti kaimo gyventojų verslo iniciatyvas. I prioriteto Priemonė 1.

Bendrosios nuostatos 1. Nacionalinio saugumo strategijos tikslas — numatyti saugios valstybės plėtros viziją, nustatyti nacionalinio saugumo politikos pagrindinius tikslus ir uždavinius, nacionalinius interesus ir jų įgyvendinimo priemones politikos, diplomatijos, gynybos, ekonomikos ir kitose srityse.

Kaimo atnaujinimas ir plėtra. Priemonė yra investicinio pobūdžio.

ekonomikos įvairinimo strategija

Remiami viešieji, pelno nesiekiantys projektai. Parama skiriama kaimo vietovėms atnaujinti ir plėtoti: pastatams atnaujinti, viešajai aplinkai ir infrastruktūrai tvarkyti bei kurti.

ekonomikos įvairinimo strategija

Parama taip pat skiriama investicijoms, susijusioms su gamtos paveldo išlaikymu ir atnaujinimu, investicijoms, skirtoms kultūros paveldui išlaikyti, atkurti ir modernizuoti. Ši priemonė skatina gerinti gyvenimo kokybę, ekonominės veiklos gyvybingumą, turistų pritraukimą.

Ji svarbi kaimo identitetui išsaugoti ir migracijai mažinti. Bendrasis priemonės tikslas — kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse.

ekonomikos įvairinimo strategija

Specialieji tikslai: padidinti kaimų gyvenamosios aplinkos patrauklumą; sumažinti gyventojų mažėjimą kaimo vietovėse; išsaugoti kultūrinį paveldą įkuriant ir plėtojant tradicinių amatų centrus. Veiklos sritis. Poilsio, sporto bei kitų laisvalaikio praleidimo vietų kaime įrengimas ar tvarkymas; 1.

Kaimo inžinerinės infrastruktūros gerinimas.

2. . Bearish Gartley Trading Harmonic Patterns Currency Stok

II prioriteto Priemonė 2. Kaimo gyventojų aktyvinimas, bendruomeninių iniciatyvų skatinimas Pagal šią priemonę remiami viešieji, pelno nesiekiantys projektai. Priemonė skirta kaimo gyventojų ir organizacijų aktyvinimui, žmogiškųjų išteklių stiprinimui. Remiamos bendros kaimo gyventojų poreikius atitinkančios iniciatyvos laisvalaikio, kultūrinės, švietėjiškos, socialinės.

Siekiama didinti kaimo jaunimo aktyvumą ir integraciją į bendruomenės socialinį gyvenimą, sukuriant jaunimo aktyvios saviraiškos galimybes, užtikrinant ugdymo priemonių įvairovę.

ekonomikos įvairinimo strategija

Priemonė taip pat nukreipta į socialinės atskirties mažinimą, socialiai pažeidžiamų grupių integracijos skatinimą. Priemonė skirta kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimui, kaimo identiteto išsaugojimui, socialinės sanglaudos stiprinimui, migracijos mažinimui.

Bendrasis priemonės tikslas — gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse, sukuriant palankias socialinės kultūrinės gyventojų saviraiškos galimybes.

ekonomikos įvairinimo strategija

Specialieji tikslai: Aktyvinti kaimo gyventojus, stiprinti vietos organizacijas. Stiprinti už kaimo plėtrą atsakingų organizacijų bendradarbiavimą ir partnerystę.

Diğer yandan Forex Demo Hesap forex şamdan desen göstergesi v rar en önemli 4 avantajını forex şamdan desen  Take your market analysis to the next level with the harmonic signal App. Technical 2. Kişisel deneyime dayalı etkili gösterge içermeyen forex stratejileri.

Aktyvinti socialiai pažeidžiamų kaimo gyventojų grupes, stiprinti socialinę ekonomikos įvairinimo strategija. Motyvuoti jaunimą likti kaime.

PINIGŲ PLANAVIMO STRATEGIJA -- KAIP PLANUOTI PINIGUS? --